posao na kosovu

posao na kosovu
Vesti

Ministarstvo kulture, omladine i sporta: Umetnički rukovodilac

Ministarstvo kulture, omladine i sporta: Umetnički rukovodilac

MINISTRIA E KULTURËS, RINISË DHE SPORTIT

MINISTARSTVO KULTURE, OMLADINE I SPORTA/ MINISTRY OF CULTURE YOUTH AND SPORTS

DIVIZIONI I BURIMEVE NJERËZORE/ DIVIZION OF HUMAN RESOURCES/ DIVIZIJA LJUDSKIH IZVORA

Na osnovu člana 67. i 68. Zakona o Javnim Službenicima Republike Kosova, br. 06/L-114, Zakona o Kulturnim institucijama, br. 02/L-57, Zakona br. 04/L-106 o Pozorištima, Statutu Nacionalnog Pozorišta Kosova, Uredbe (VRK) br. 15/2018, o Promociji i Platama Kulturnih Stvaralaca i Izvođača i Profesionalnih Zaposlenih Lica u Kulturnom Nasleđu, i Administrativno Uputstvo (MRSZ) Br.07/2017, o Regulisanju, Procedura Konkursa na Javnom Sektoru Ministarstvo Kulture, Omladine i Sporta ponovno objavljuje:

KONKURS

Naziv radnog mesta: Umetnički Rukovodilac

Institucija: Nacionalno Pozorište Kosova

Lokacija: Priština

Funkcionalna kategorija: Kulturni stvaralci i izvođači profesionalna zaposlena lica kulturnog nasleđa

Plata: Fiksna plata - 868€

Referentni broj: 02/2020-P

Odgovara: Upravnom Savetu NPK-a

Dužnosti i odgovornosti:

 1. Predlaže umetničke politike pozorišta i nakon odobrenja od strane Upravnog saveta, iste i sprovodi;
 2. U konsultaciji sa generalnim direktorom daje predlog godišnjeg umetničkog repertoara pred Upravnim savetom pozorišta;
 3. Podnosi prošireni repertoar, proporcionalno dva po jedan, na odobrenje Upravnom savetu pozorišta, stvarajući prostor za afirmaciju nacionalnog stvaralaštva;
 4. Predvodi kreativnim radom rezidencijalnog ansambla;
 5. Vrši pregled svakog scenskog dela pre obuhvatanja istog u godišnji repertoar pozorišta;
 6. Odgovoran je za realizaciju godišnjeg repertoara pozorišta;
 7. Određuje reditelje i pomaže generalnom direktoru u odabiru umetničkog tima za predstave;
 8. Generalnom direktoru predlaže umetničku saradnju sa lokalnim i međunarodnim umetnicima i pozorišnim institucijama;
 9. Zajedno sa generalnim direktorom odgovorni su za svako javno izvođenje pozorišta;
 10. O svom radu obaveštava generalnog direktora, a odgovara i izveštava upravnom savetu pozorišta.
 11. Učestvuje na sastancima Upravnog saveta bez prava glasa;
 12. Rukovodi umetničkom saradnjom u NPK-u, na nacionalnom i međunarodnom nivou.

Opšti uslovi za prijem javnih službenika

 1. Opšti uslovi za prijem javnih službenika su:

1.1 da bude državljanin Republike Kosova;

1.2. da ima punu sposobnost delovanja;

1.3. da poznaje jedan od službenih jezika, u skladu sa Zakonom za jezike;

1.4. da bude zdravstveno sposoban za vršenje odgovarajućih dužnosti;

1.5. da nije osuđivan pravosnažnom odlukom za namerno izvršenje krivičnog dela;

1.6. da nema treutno važeću disciplinsku meru za uklanjanje sa pozocije javnog službenika, razrešenog prema ovom zakonu.

Kvalifikacije i iskustvo:

 1. Univerzitetska diploma, iz oblasti pozorišta;
 2. Zahteva se 5 godina odgovarajućeg radnog iskustva;
 3. Poznavanje rada na računaru: Word, Excel;
 4. Da bude energičan, ima dobre međuljudske veštine i bude spreman/a da radi fleksibilnim radnim vremenom;
 5. Da poseduje dobre organizativne i menadžerske sposobnosti;
 6. Sposobnost da doprinosi radnim grupama;
 7. Sposobnost očuvanja i uspostavljanja kontakta unutar i van pozorišta;
 1. Neophodno poznavanje službenih jezika na Kosovu;
 2. Poznavanje engleskog jezika je prednost;
 1. Potvrda da nije pod istragom.

Pravni i podzakonski akti koji regulišu mandat: Zakon o Javnim Službenicima, br. 06/L-114, Zakon o Institucijama Kulture, Br. 02/L-57, Zakon Br. 04/L-106 o Pozorištima, Statut Nacionalnog Pozorišta Kosova, Uredba (VRK) br. 15/2018, o Promociji i Platama Umetničkih Stvaralaca i Izvođača i Profesionalnih Zaposlenih lica u kulturnom nasleđu.i i Administrativno Uputstvo (MRSZ) Br.07/2017, o Regulisanju, Procedura Konkursa na Javnom Sektoru

Mandat umetničkog direktora traje četiri (4) godine, sa mogućnošću ponovnog izbora za još jedan mandat.

Umetnički direktor NPK-a se bira javnim konkursom koji raspisuje Ministarstvo kulture, omladine i sporta.

OPŠTA INFORMACIJA ZA SVE KANDIDATE

Datum objavljivanja na jedinstvenoj veb stranici konkursnih procedura https://konkursi.rks-gov.net traje od dt.

05.03.2021 do 03.04.2021, dok datum prijavljivanja traje od 05.04.2021 do 19.04.2021.

Pored jedinstvene veb stranice sa konkursnim procedurama, konkurs se objavljuje i na veb stranici MKOS-a. Ministarstvo kulture, omladine i sporta nudi podjednake mogućnosti zapošljavanja za sve građane Kosova i pozdravlja aplikiacije svih muškaraca i žena iz svih zajednica na Kosovu.

Nevećinske zajednice i njihovi pripadnici imaju pravo na pravičnu i proporcionalnu zastupljenost u organima civilne službe centralne i lokalne javne uprave.

Aplikacije predate nakon isteka roka neće biti prihvaćene, a neispravne prijave će biti odbijene.

Aplikacije poslate poštom, poštanskom markom, poslednjeg dana objavljivanja, smatraju se važećim.

Podnošenje aplikacija: Aplikacije se primaju i dostavljaju u kancelariji 27 Ministarstva kulture, omladine i sporta, Trg „Majke Tereze“ br. 44. Za dodatne informacije kontaktirajte brojeve 038211449 i 038 211921 (ili na veb stranici http://www.mkrs-ks.org/).

 

18/04/2021 14:35
Pretraga
medija centar
medija centar
medija centar