posao na kosovu

posao na kosovu
ZA PRIJEM U RADNI ODNOS
Adresa:Ministarstvo zdravlja Republike Srbije Nemanjina 22-26 11000 Beograd
Telefon:011/361-6251; 011/361-6596
e-mail: kabinet@zdravlje.gov.rs

OGLAS

ZA PRIJEM U RADNI ODNOS

Ministarstvo Zdravlja Republike Srbije

 

Oglašava se potreba za  prijem u radni odnos na neodređeno vreme sa punim radnim vremenom i to:

1. Medicinska sestra/tehničar u ambulanti opšteg smera za rad u Domu zdravlja Gračanica - 3 izvršioca

Uslovi:

- srednja medicinska škola - opšti smer, IV stepen obrazovanja;

- položen stručni ispit;

- licenca ili rešenje o upisu u nadležnu komoru;

2. Medicinska sestra/tehničar u ambulanti smer pedijatrijska sestra za rad u Domu zdravlja Gračanica - 1 izvršilac

Uslovi:

- srednja medicinska škola - smer pedijatrijska sestra,  IV stepen obrazovanja;

- položen stručni ispit;

- licenca ili rešenje o upisu u nadležnu komoru;

3. Viši fizioterapeut za rad u Domu zdravlja Gračanica – službi za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju -1 izvršilac

Uslovi:

- visoko obrazovanje

- na osnovnim studijama prvog stepena (osnovne strukovne studije ) po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine;

- na osnovnim studijama u trajanju od najmanje dve godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine;

- viši fizioterapeut;

Opis poslova za navedena radna mesta od tačke 1-3 utvrđen je Pravilnikom o organizaciji i sistematizaciji radnih mesta Doma zdravlja Gračanica.

Uz prijavu sa kratkom biografijom, adresom, email  adresom i kontakt telefonom  kandidati podnose:

- Overenu fotokopiju diplome o stečenom obrazovanju odgovarajućeg profila;

- Overenu fotokopiju uverenja (potvrde) o položenom stručnom ispitu;

- Overenu fotokopiju licence izdate od nadležne komore ili fotokopiju Rešenja o upisu u imenik Komore;

- Izvod iz matične knjige rođenih;

- Izvod iz matične knjige venčanih (ako je kandidat promenio prezime);

- Ličnu kartu (očitanu);

- Uverenje o državljanstvu;

- Lekarsko uverenje kao dokaz o zdravstvenoj sposobnosti za poslove za koji se zasniva radni odnos;

Kandidati koji ispunjavaju uslove oglasa mogu biti pozvani na razgovor radi pružanja dodatnih informacija koje mogu biti važne za donošenje odluke o izboru kandidata, o čemu odluku donosi v.d. direktorka.

Odluka o izboru kandidata koji će biti primljen u radni odnos biće doneta u roku od najviše 30 dana od dana završetka oglasa.

Pre zasnivanja radnog odnosa kandidat koji bude izabran je dužan da dostavi:

- Uverenje da se protiv kandidata ne vodi istraga ili krivični postupak ( uverenje izdaje sud) ne starije od 6 meseci

- Uverenje o (ne) kažnjavanju (uverenje izdaje policijska uprava)  ne starije od 6 meseci;

Rok za podnošenje prijave je 8 dana od dana objavljivanja oglasa na internet stranici Nacionalne službe za zapošljavanje.

Sajt Ministarstva zdravlja Republike Srbije - https://www.zdravlje.gov.rs/tekst/357082/dom-zdravlja-gracanica.php

Prijave sa mogu poslati poštom na adresu: Dom zdravlja Gračanica, Gračanica  – prijava na oglas, ul. Tomislava Sekulića bb, 38205 , AP K i M  ili dostaviti lično u Domu  zdravlja Gračanica službi za  pravne  poslove  sa naznakom za koje radno mesto se podnosi prijava na oglas.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

Prijave dostavljene elektronskom poštom biće odbačene i neće se uzeti u razmatranje.

Foto:
Dokument:


Lokacija: Ul. Tomislava Sekulića bb, Gračanica
Trajanje oglasa: 07-06-2021 10:26 do 07-12-2021 10:26

Pretraga
medija centar
medija centar
medija centar