posao na kosovu

posao na kosovu
KONKURS-KANDIDAT ZA GENERALNOG REVIZORA
Adresa:Kancelarija predsednika Kosova, zgrada Skupštine, Trg Majke Tereze, bb. 10 000 Priština, Kosovo
Telefon:+ 383 (38) 200 12 503; +383 (38) 211 650
e-mail:zprk@president-ksgov.net

KONKURS ZA IZBOR KANDIDATA ZA GENERALNOG REVIZORA

 

 

Generalni revizor Kosova je najviša institucija ekonomske i finansijske kontrole.

Nadležnosti generalnog revizora Kosova: Generalni revizor Kosova kontroliše:

- ekonomsku delatnost javnih institucija i ostalih državnih pravnih lica. - korišćenje i zaštitu javnih fondova od strane organa centralne i lokalne vlasti.

- ekonomsku delatnost javnih preduzeća i drugih pravnih lica, kod kojih država ima akcionarski udeo, ili kada pozajmice, kredite ili njihove obaveze garantuje država.

Kriterijumi koje treba ispuniti za izbor kandidata za generalnog revizora su sledeći:

Generalni revizor treba da bude lice koje poseduje tražene kvalifikacije, visokog morala, da bude nepristrasan, častan i da ima integritet za vršenje funkcije, kao i:

- treba da poseduje univerzitetsku diplomu i potrebno iskustvo u oblasti računovodstva i revizije, javnih finansija ili javne administracije, ne manje od osam (8) godina, od kojih četiri (4) godine moraju biti upraviteljske;

- da nije predmet istrage zbog izvršenja krivičnog dela, da nije u krivičnom postupku i da nije osuđivan od strane nadležnih sudova za izvršenje nekog krivičnog dela;

- da nije trenutno i da nije bio tokom perioda od tri (3) godine, pre prijavljivanja, javno birani službenik, politički imenovani ili nosilac rukovodeće pozicije ili pozicije na kojoj se donose odluke u nekom političkom subjektu.

Kandidat treba da preda sledeća dokumenta za prijavu:

- motivaciono pismo koje obuhvata kratki opis vizije razvoja Nacionalne kancelarije

revizije (maksimalno 500 reči);

- Curriculum Vitae – koji treba da sadrži dostignuća na poslu i tačne datume rada;

- dokaze o školskoj i stručnoj spremi (kopije diploma);

- dokaz o radnom iskustvu;

- identifikacioni dokument (kopija lične karte ili pasoša);

- dokaz da nije predmet istrage zbog izvršenja krivičnog dela, da nije u krivičnom

postupku i da nije osuđivan od strane nadležnog suda za izvršenje nekog krivičnog

dela. Ovaj dokaz ne treba da bude stariji od datuma objavljivanja konkursa;

- izjava pod zakletvom da nije i da nije bio u periodu od tri (3) godine, pre dana

prijavljivanja, javno izabrani službenik, politički imenovani ili nosilac rukovodeće

pozicije ili pozicije na kojoj se donose odluke u nekom političkom subjektu

(formular Izjave pod zakletvom je deo Uredbe (P) Br. 01/2018 o procesu predloga

imenovanja generalnog revizora Kosova (29.03.2018. godine), koja se

nalazi na internet stranici Kancelarije predsednice). Ispunjenje ovog kriterijuma biće verifikovano od strane Komisije u saradnji sa ostalim relevantnim institucijama (CIK, Trezor i dr.)

Kompletnu dokumentaciju za prijavu treba poslati najkasnije do 14.05.2021. godine u 15.00 časova.

Foto:
Dokument:


Lokacija: Kancelarije predsednice Republike Kosovo, Trg Majke Tereze bb., zgrada Skupštine Republike Kosovo.
Trajanje oglasa: 28-04-2021 17:07 do 28-01-2022 17:07

Pretraga
medija centar
medija centar
medija centar