posao na kosovu

posao na kosovu
Konkuriši za ovaj posao - "Prevodilac, sestra"
Oglašivač:Policija Kosova
Adresa:Policija Kosova ulica Ljuan Haradinaj 10000 Pristina
Telefon:x
e-mail:x

U skladu sa Zakonom o Policiji Br. 04/L-076, Poglavlje V, Član 44 ovog Zakona, Administrativno Upustvo 07/2012 o Radnim Odnosima u Policiji Kosova, Poglavlje III, Član 2/2, Policija Kosova objavljuje sledeći:

                                                           K O N K U R S

Referencija: 07/1-01R/-01/13
Za popunjavanje radnog mesta
  1. Naziv radnog mesta: Prevodilac / Albanski-Srpski- ( jedno radno mesto)
Radno mesto: Direkcija Unutrašnjih Službi  - Priština
Koeficijent: 7
Vreme trajanja imenovanja: Na neodređeno vreme
Funkcionalna Kategorija i čin radnog mesta: Profesionalni nivo
Radno vreme: Puno
Zadaci i odgovornosti:
  1. Vrši prevod sve bitne dokumentacije unutar Uprave/Direkcije sa Albanskog Jezika na srpski jezik i obrnuto.
  2. Vrši prevod dokumentacije koje proizilaze iz institucija Policije Kosova, I drugih javnih institucija  ili NVO.
  3. U potrebnim slučajevima prevodi simultano ( na sastancima raznih nivoa ) za potrebe Uprave/Direkcije sa Albanskog Jezika na srpski jezik i obrnuto.
  4. U slučaju potrebe interpretira dokumentaciju i pisane tekstove sa Albanskog Jezika na srpski jezik i obrnuto.
  5. Konsultuje sve uprave i sektore u vezi sa bitnim projektima za prevod.
  6. Prima zahteve za prevod, klasifikuje i priprema propratne materijale.
  7. Vrši kontrolu originalnih tekstova da bi se obezbedio da prevod ima sadržaj, shvatanje originalnog materijala.
  8. Sređuje sa ostalim prevodiocima oko jezičkih pravila i pravilnu njihovu upotrebu tokom prevoda i pomaže na definisanju i usklađivanju terminologije za prevedene tekstove.
  9. Održava sistem arhiviranja prevedenog materijala na korektan i poverljiv način.
 10. Radi i druge poslove koje određuje nadzornik u skladu sa zakonskim i podzakonskim aktima.
Potrebno obrazovanje i veština:
-    Zahtevaju se dublja i specijalizovana znanja stečena preko univerzitetskog obrazovanja, odgovarajućih obuka i najmanje tri (3) godine radnog iskustva.
-    Sposobnosti za određivanje prioriteta, koordiniranje kao i sposobnosti za rad sa nacionalnostima i ljudima različitih kultura.
-    Traži se znanje Albanskog i Srpskog jezika ( u govoru i pisanju ).
-    Sposobnosti za prevode konkretnih i logičnih izveštaja, službenih dopisa.
-    Kandidat treba da je energičan, da ima visoku etiku rada i da je u stanju da radi pod pritiskom.
-    Znanje programa Microsoft Office: Word, Excel, PowerPoint, Outlook, Project, itd.
  2. Naziv radnog mesta:  Sestra ( jedno radno mesto )
Radno mesto: Direkcija Zdrastvene Službe GDP, Priština.
Koeficijent: H-251
Vreme trajanja imenovanja: Na neodređeno vreme
Funkcionalna Kategorija i čin radnog mesta: Profesionalni nivo
Radno vreme: Puno

Zadaci i odgovornosti:

   1. Pruža medicinsku pomoć tokom operativnih planova PK-a.
   2. Pruža medicinsku pomoć pripadnicama PK-a, tokom lečenja u zdrastvenim institucijama i tehničku podršku tokom lekarskih kontrola u ugovorenim zdrastvenim službama PK-a.
   3. Odgovoran za dostavljanje informacija o bolovanjima policijskom službeniku.
   4. Tehnički odgovoran za implementaciju programa o promociji zdravlja.
   5. Odgovoran za monitoriranje i koordinaciju slučajeva kao što je upućena od lekarskog službenika.
   6. Odgovoran za prijem lekarske dokumentacije primljenu za dostavljanje informacija pripadnicima PK-a, u vezi sa lekarskom dokumentacijom primljenu ( informacije, odbijanja ).
   7. Usvaja i Odbija, zahteve redovnog lekarskog bolovanja.
   8. Posećuje bolesne ili povređene na dužnosti, pismeno izveštava Šefa Sektora, o njihovom zdrastvenom stanju.
   9. Odazvaće se pozivima na operativnim planovima Specijalne Jedinice, ( na fizičkim testiranjima i u slučajevima gađanja – obuke na poligonu, operacije za uništavanje eksplozivnih materia ) itd.
  10. Izvršava i druge poslove koje određuje direktor u skladu sa zakonskim i podzakonskim aktina, koje opravdano mogu se zahtevati povremeno i koje ne narušavaju dostojanstvo radnika.
Potrebno obrazovanje i veštine:
-    Da poseduje diplomu srednje škole za medicinsku sestru.
-    Radno iskustvo 3 godine, u odgovarajućoj oblasti ( Sestra/Hitne  Medicine).
-    Da poseduje profesionalno uverenje (dokaz) za pružanje hitne prve pomoći.
-    Profesionalnu sposobnost za samostalni rad.
-    Sposobnosti za rad u hitnim slučajevima.
-    Iskustvo rada sa vladinim institucijama i davaocima zdrastvene usluge.
-    Dobre veštine međuljudske sposobnosti.
-    Da ima veštine pismenog i usmenog komuniciranja.
-    Validnu vozačku dozvolu i sposobnosti upravljanja vozilom.
-    Znanje programa Microsoft Office: Word, Excel, PowerPoint, Outlook, Project, itd.
Konkurs je otovren od 27.05.2013-10.06.2013. Aplikaciju mozete pronaci na web stranici www.kosovopolice.com. Aplikacije se salju postom ili licno na adresu Policija Kosova ulica Ljuan Haradinaj 10000 Pristina, Sektor regrutacije I selektiranja treci sprat kancelarija broj 54. Svakog radnog dana od 9-15 casova do poslednjeg dana konkurisanja
 

Foto:
Dokument:


Oglašivač:Policija Kosova
Lokacija: Kosovo
Trajanje oglasa: 30-05-2013 08:35 do 10-06-2013 16:00

Pretraga
medija centar
medija centar
medija centar